CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Títol Oficial de Tècnic/a Superior en Documentació i Administració Sanitàries

FUNDACIÓ PER LA DOCÈNCIA SANT LLÀTZER

1. OBJECTE

Mitjançant la present matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació per la Docència Sant Llàtzer (en endavant, CFPSLL) per a un Cicle Formatiu de Grau Superior o un Curs d’Especialització (en endavant, indistintament, els “ESTUDIS”). Les dades d’identificació de la CFPSLL figuren al primer apartat de l’Avís Legal de la web [https://dasonline.fp.fdsll.cat/aviso-legal/].

Els ESTUDIS seran impartits íntegrament en format ONLINE, sense perjudici que l’estudiant hagi d’acudir presencialment als exàmens obligatoris, la celebració dels quals tindrà lloc a la seu de CFPFSLL, situada a Terrassa, província de Barcelona.

2. CONDICIONS I OBLIGACIONS DE MATRÍCULA

La formalització de la matrícula obliga l’estudiant al pagament acordat i al compliment dels requisits establerts en les presents Condicions. Aquestes aplicaran a tot el període lectiu dels ESTUDIS.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’estudiant manifesta:

 1. Que és una persona major d’edat, o que assolirà la majoria d’edat durant l’any natural en què subscrigui el present acord, i amb la capacitat jurídica necessària per contractar o, en tot cas, que disposa de l’autorització del tutor legal per a fer-ho.
 2. Que ha llegit, entès i accepta les Condicions Generals

3. PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ, DESISTIMENT I ANUL·LACIÓ

3.1 Requisits previs d’accés

L’estudiant ha de reunir els requisits d’accés abans del moment de matricular-se. En cas contrari, i si l’estudiant no comunica aquesta circumstància en el termini de 14 dies, només es retornarà el 30% de l’import total de la matrícula. Per a la devolució, l’estudiant haurà de presentar la documentació dels requisits d’accés en el termini màxim de 15 dies després de la data d’inici del curs.

Concretament, l’estudiant haurà de tenir un dels següents títols o complir amb algun dels següents requisits:

 • CFGM o CFGS (no cal que siguin del mateix àmbit)
 • Batxillerat LOE o LOGSE
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Prova d’accés a la universitat per a majors de 45 anys
 • Títol de Batxiller Unificat i Polivalent (BUP)
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU)
 • FP2
 • Haver superat la prova d’accés a Grau Superior

Quan les titulacions siguin de fora de Catalunya però de la resta d’Espanya, serà possible aportar-les  sempre i quan aquestes tinguin caràcter oficial a nivell nacional i compleixin amb els requisits necessaris d’accés als ESTUDIS.

Quan les titulacions siguin de fora d’Espanya, podran ser aportades sempre que estiguin homologades o en procés d’homologació i s’aporti així mateix la documentació acreditativa corresponent (“volant per a la inscripció condicional”).

3.2 Matrícula

El període de matriculació s’obrirà en la data indicada a https://dasonline.fp.fdsll.cat/ (en endavant, “la web dels ESTUDIS” o “la web”).

El procediment de matriculació es tramitarà per via telemàtica, segons consti indicat a la web dels ESTUDIS.

La matriculació, en tot cas, s’entendrà formalitzada en el moment del pagament del preu segons l’establert a la Clàusula 3.3.

L’ estudiant, segons el cas, tindrà opció de matricular-se:

 1. Per semestre.
 2. Per mòduls, si s’escau.
 3. Per unitats formatives independents, si s’escau.

L’estudiant podrà escollir l’ordre i, en tot cas, haurà de complir els requeriments específics per a cadascuna de les opcions indicades en el paràgraf anterior.  Per defecte, la matriculació haurà d’ efectuar-se per a tot el semestre, i dins del mateix s’ hauran de seleccionar els mòduls, només sent possible seleccionar unitats formatives aïllades en el cas que l’ estudiant hagi iniciat el mateix cicle formatiu en un altre centre i hagi superat algun mòdul o unitat formativa.

Per a la formalització de la matrícula, l’estudiant haurà d’adjuntar la fotocòpia dels documents d’identificació per a la validació del tràmit, i posteriorment, i en el termini màxim de 30 dies des de l’inici del semestre, hauran d’enviar-se les fotocòpies compulsades de la documentació al correu electrònic del centre amb la referència “DocMatDAS”.

La formalització de la matrícula implica que l’estudiant hagi de carregar els següents documents digitalment al portal de matrícula del CFPSLL:

 • DNI
 • Targeta sanitària
 • Número d’Afiliació a la Seguretat Social (NASS)
 • Titulació acadèmica d’accés (no bolletí de notes finals)

L’estudiant declara que tots els documents que pengi en el citat espai són autèntics i no han estat manipulats, acceptant que l’incompliment d’aquesta obligació comporta la resolució del contracte de matrícula o la paralització del procediment d’inscripció.

CFPSLL fa expressa menció que, des del dia de formalització de la matrícula, reserva una plaça a favor de l’estudiant per cursar la totalitat dels ESTUDIS, sense perjudici de la seva facultat de resolució del contracte establerta més endavant.

3.3 Pagament

Totes les condicions relatives al pagament de la matrícula estaran indicades a la web dels ESTUDIS.

El preu es satisfarà de la forma que consta descrita a la web dels ESTUDIS, sense que càpiga la possibilitat de fraccionar-lo.

L’estudiant haurà d’abonar l’import que correspongui en concepte de matrícula segons el tràmit establert al efecte a la web dels ESTUDIS.

3.4 Bonificacions al preu de la matrícula

L’estudiant podrà gaudir dels descomptes i bonificacions que constin indicades a la pagina web dels ESTUDIS, els quals seran aplicats de forma automatitzada sempre que lliuri l’original i la còpia dels documents allà indicats.

3.5 Causes de resolució del contracte

El CFPSLL estarà facultat per resoldre el present contracte i anul·lar la matrícula sense dret a cap reintegrament pels motius que s’exposen a continuació:

 1. Per falta de pagament.
 2. Per falsedat en les dades d’accés o altres dades facilitades al CFPSLL.
 3. Per incompliment dels requisits d’accés i de les presents Condicions de la matricula.
 4. Per expedient disciplinari.

En els supòsits anteriors, el CFPSLL podrà exercir la seva facultat resolutòria mitjançant una notificació enviada per correu electrònic a la direcció de l’estudiant que figura en el document de matrícula o per qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància de la notificació efectuada de resolució del contracte.

3.6 Dret de desistiment

L’estudiant té dret a desistir de la seva inscripció, tot deixant-la sense efecte, sense cap justificació. Aquest podrà exercir aquest dret en el termini de CATORZE (14) dies naturals des de la data en què es formalitzi la matrícula. Passat aquest termini, es donarà com llegides i acceptades aquestes Condicions i es perdrà el dret a desistiment.

Per a exercir el dret a desistiment, l’estudiant ha de fer la sol·licitud corresponent per mitjà dels canals establerts per aquest efecte en el CFPSLL, enviant-la a l’adreça electrònica informacio@fp.fdsll.cat.

En el supòsit que l’estudiant hagi rebut recursos per a l’aprenentatge, haurà de retornar-los en les mateixes condicions en els quals els va rebre a l’adreça postal que estableixi el CFPSLL. El cost de la devolució dels recursos per a l’aprenentatge serà a càrrec de l’estudiant.

El CFPSLL reemborsarà a l’estudiant l’import pagat de la matrícula en un termini màxim de TRENTA (30) dies, comptats a partir de la data de recepció de la sol·licitud corresponent i prèvia recepció, si és el cas, dels recursos per a l’aprenentatge. La devolució es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari que l’estudiant proporcioni al CFPSLL.

3.7 Modificació i anul·lació de la matrícula

Independentment de la modalitat d’estudis contractada (semestre, mòduls o unitats formatives aïllades), la matrícula dels ESTUDIS podrà ser MODIFICADA, sota petició i amb causa justificada, o ANULADA.

 • S’entén per MODIFICACIÓ de la matrícula, tot canvi que es produeixi passat el termini de desistiment i amb l’objectiu de reduir la quantitat d’hores matriculades o de canviar unes unitats formatives per unes altres.
 • L’ANUL·LACIÓ o RENÚNCIA a la matrícula podrà ser realitzada dins del termini de desistiment establert a la Clàusula 3.6. Fora d’aquest termini, l’anul·lació no comportarà la devolució de les quantitats abonades per l’estudiant en concepte de matrícula.

3.8 Tràmits per celebrar el contracte

Per a la formalització del present contracte de prestació de serveis d’ensenyament, la CFPSLL generarà el contracte en arxiu electrònic, i aquest serà enviat per correu electrònic a l’estudiant, juntament amb la confirmació de la contractació, un cop s’hagi fet efectiu el pagament de la matrícula.

En el cas que l’estudiant cometi errors en el procés de matrícula, es prega que es contacti amb la Secretaria Acadèmica del centre en el termini màxim de 24 hores: secretaria@fp.fdsll.cat amb Assumpte “Modificació de Matrícula”.

El present contracte de prestació de serveis d’ensenyament també està disponible en castellà.

4. EINES DIGITALS A DISPOSICIÓ DE L’ESTUDIANT

L’estudiant disposarà d’accés a la plataforma Classroom, des de la qual s’impartirà l’ensenyament contractat i des d’on l’estudiant podrà accedir al programa i continguts dels cursos on s’hagi matriculat.

Així mateix, el CFPSLL facilitarà a l’estudiant accés a les eines del paquet Office 365.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els materials docents que s’incorporen al Classroom o a la resta de mitjans electrònics del CFPSLL gaudeixen, en els termes previstos al Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), de la protecció dels drets de propietat intel·lectual, tant si són a nom de tercers com si són del CFPSLL o dels seus professors, i corresponen als seus autors els drets d’explotació, en especial els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació, que no poden ser realitzats sense la seva autorització, llevat dels casos expressament previstos a la Llei.

En formalitzar la matrícula, els estudiants adquireixen una llicència d’ús del Classroom que els faculta per accedir, consultar, utilitzar i reproduir els materials proporcionats al Classroom per un ús acadèmic i formatiu. L’ús, còpia o distribució indeguda per part de l’estudiant dels continguts protegits per drets de propietat intel·lectual, podrà comportar l’aplicació del règim disciplinari, sense perjudici de les accions civils dels propietaris del dret de propietat intel·lectual infringit.

No es poden cedir, llicenciar o transferir en qualsevol altra forma els drets establerts en aquestes Condicions Generals.

6. PROTECCIÓ DE DADES

El Responsable de tractament de les dades personals de la matrícula és la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer, amb domicili al Carrer de la Riba, 90 – 08221 TERRASSA (Barcelona), amb CIF G65877805, Tel. 937 837 777 i adreça electrònica  informacio@fp.fdsll.cat.

Les dades seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió acadèmica a l’CFPSLL de l’estudiant. Això inclou la gestió d’expedient acadèmic, la tramitació i expedició de títols, programes d’inserció laboral, identificació en la intranet, gestió de beques, ajuts, bonificacions i exempcions, programes de mobilitat, per emetre el carnet de la CFPSLL i per elaborar el cens electoral necessari per la participació dels estudiants en les juntes de govern. Es podran elaborar perfils per orientar a l’estudiant i se li podrà fer arribar informació personalitzada, sempre relacionada amb la formació acadèmica.

Les dades es conservaran de forma permanent per donar compliment a l’obligació d’arxiu dels títols i expedients acadèmics. Les dades que no serveixin per aquesta finalitat seran eliminades quan deixin de ser necessàries per la finalitat per a la qual hagin estat recollides, sempre que la CFPSLL ja no tingui obligació legal de conservar-les.

El tractament de dades personals està legitimat per la relació contractual establerta mitjançant aquesta matrícula, en base a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional i la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Les dades de l’estudiant es cedeixen únicament, com a criteri general, quan sigui necessari per a la correcta prestació del servei d’ensenyament o quan hi hagi una obligació legal.

Es podran efectuar transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional) per a la gestió de la mobilitat internacional dels estudiants i per respondre a ofertes de treball d’empreses no europees.

L’estudiant pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant comunicació escrita adreçada a la CFPSLL, a l’adreça postal o electrònica indicades a l’encapçalament d’aquesta matrícula (informacio@fp.fdsll.cat). A més, si l’estudiant considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

En tot cas, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades: Plaça Vella, 7. 1r, 08221 Terrassa (aalonso@badia-adv.com).

Més informació sobre protecció dades a l’enllaç: https://dasonline.fp.fdsll.cat/politica-de-privacidad/

7. MODIFICACIONS

El CFPSLL es reserva el dret a modificar unilateralment aquestes Condicions amb la finalitat de:

 1. adaptar-les a les disposicions legislatives o normatives vigents o en procés d’adopció;
 2. adaptar-les a qualsevol resolució dictada per un jutjat, agència de consumidors o qualsevol autoritat competent, que afecti el lloc i/o els serveis oferts;
 3. rectificar qualsevol error (per exemple: errors ortogràfics o d’altres tipus d’errors que no alterin el significat de frases existents) no detectats fins el moment;
 4. fer les presents Condicions més clares i/o imparcials;
 5. reflectir canvis i evolucions en la gestió de la nostra activitat;
 6. reflectir canvis en les condicions de mercat o pràctiques habituals del sector.

Aquesta reserva del dret a modificació podrà fer-se efectiva per part del CFPSLL notificant-ho als estudiants amb l’antelació deguda a fi de millorar els serveis oferts per mitjà de https://dasonline.fp.fdsll.cat/. Mitjançant la publicació de les modificacions de les Condicions generals exposades a la pàgina web, s’entén que es compleix el deure de notificació.

8. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

El CFPSLL, en la mesura permesa per la llei, no serà responsable en cap cas de qualsevol responsabilitat derivada contractació dels serveis, ni per possibles danys i perjudicis causats per la indisponiblitat dels serveis per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat (inclosos, entre d’altres, virus o d’altres errors, defectes o el mal funcionament de les transmissions informàtiques o comunicacions de la xarxa).

En qualsevol cas, la responsabilitat del CFPSLL amb l’estudiant no excedirà el preu total cobrat pels serveis contractats.

9. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’estudiant consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions s’hauran d’efectuar a les persones responsables en funció de la queixa o reclamació. Seguint sempre l’ordre jeràrquic acadèmic o administratiu. Per a qualsevol reclamació respecte el procés de formalització de la matrícula, es pot dirigir a les següents adreces:

Direcció: Carrer de la Riba, n.º 90, 08221 Terrassa, Barcelona.

Telèfon: 937 83 77 77

E-mail: informacio@fp.fdsll.cat

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el CFPSLL i els estudiants es regularà per l’establert en aquestes Condicions Generals. En tot allò no considerat per aquestes, la relació es regularà per les lleis aplicables, en particular la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya; la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; el Reglament general de protecció de dades 2016/679 i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Quan la normativa vigent en matèria de consumidors o usuaris prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a qualsevol qüestió litigiosa derivada o relacionada amb l’aplicació i/o interpretació presents Condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, així com, en el seu cas, als Tribunals d’Arbitratge de Consum o similars als quals CFPSLL es trobi adherit en el moment de produir-se la controvèrsia.

1. OBJETO

Mediante la presente matrícula se formaliza un contrato de prestación de servicios de enseñanza entre el estudiante y la Fundació per la Docència San Llàtzer (en adelante, “CFPSLL”) para un Ciclo Formativo de Grado Superior o un Curso de Especialización (en adelante, indistintamente, los “ESTUDIOS“). Los datos de identificación de la CFPSLL figuran en el primer apartado del Aviso Legal de la web [https://dasonline.fp.fdsll.cat/aviso-legal/].

Los ESTUDIOS serán impartidos íntegramente en formato ONLINE, sin perjuicio de que el estudiante deba acudir presencialmente a los exámenes obligatorios, cuya celebración tendrá lugar en la sede de CFPFSLL, situada en Terrassa, provincia de Barcelona.

2. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DE MATRÍCULA

La formalización de la matrícula obliga al estudiante al pago acordado y al cumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes Condiciones. Estas aplicarán a todo el período lectivo de los ESTUDIOS.

Mediante la aceptación de las presentes Condiciones Generales, el estudiante manifiesta:

1. Que es una persona mayor de edad, o que alcanzará la mayoría de edad durante el año natural en que suscriba el presente acuerdo, y que cuenta con la capacidad jurídica necesaria para contratar o, en todo caso, que dispone de la autorización del tutor legal para hacerlo.

2. Que ha leído, entendido y acepta las Condiciones Generales.

3. PROCEDIMIENTO DE MATRICULACIÓN, DESISTIMIENTO Y ANULACIÓN

3.1 Requisitos previos de acceso

El estudiante debe reunir los requisitos de acceso antes del momento de matricularse. En caso contrario, y si el estudiante no comunica esta circunstancia en el plazo de 14 días, solo se devolverá el 30% del importe total de la matrícula. Para la devolución, el estudiante deberá presentar la documentación de los requisitos de acceso en el plazo máximo de 15 días después de la fecha de inicio del curso.

Concretamente, el estudiante deberá tener uno de los siguientes títulos o cumplir con alguno de los siguientes requisitos:

 • CFGM o CFGS (no es necesario que sean del mismo ámbito)
 • Bachillerato LOE o LOGSE
 • Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
 • Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años
 • Título de Bachiller Unificado y Polivalente (BUP)
 • Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU)
 • FP2
 • Haber superado la prueba de acceso a Grado Superior

Cuando las titulaciones sean de fuera de Cataluña, pero dentro de España, será posible aportarlas siempre y cuando tengan carácter oficial a nivel nacional y cumplan con los requisitos necesarios de acceso a los ESTUDIOS.

Cuando las titulaciones sean de fuera de España, podrán ser aportadas siempre que estén homologadas o en proceso de homologación y se aporte asimismo la documentación acreditativa correspondiente (“volante para la inscripción condicional”).

3.2 Matrícula

El periodo de matriculación se abrirá en la fecha indicada en https://dasonline.fp.fdsll.cat/ (en adelante, “la web de los ESTUDIOS” o “la web“).

El procedimiento de matriculación se tramitará por vía telemática, según se establezca en la web de los ESTUDIOS.

La matriculación, en todo caso, se entenderá formalizada en el momento del pago del precio según lo establecido en la Cláusula 3.3.

El estudiante, según el caso, tendrá opción de matricularse:

 1. Por semestre.
 2. Por módulos, si procede.
 3. Por unidades formativas independientes, si procede.

El estudiante podrá escoger el orden y, en todo caso, deberá cumplir los requerimientos específicos para cada una de las opciones indicadas en el párrafo anterior. Por defecto, la matriculación deberá efectuarse para todo el semestre, y dentro del mismo se deberán seleccionar los módulos, solo siendo posible seleccionar unidades formativas aisladas en el caso de que el estudiante haya iniciado el mismo ciclo formativo en otro centro y haya superado algún módulo o unidad formativa.

Para la formalización de la matrícula, el estudiante deberá adjuntar la fotocopia de los documentos de identificación para la validación del trámite, y posteriormente, y en el plazo máximo de 30 días desde el inicio del semestre, deberán enviarse las fotocopias compulsadas de dicha documentación por correo postal a la dirección del centro con la referencia “DocMatDAS”.

La formalización de la matrícula implica que el estudiante deba cargar los siguientes documentos digitalmente en el portal de matrícula del CFPSLL habilitado a tal efecto:

 • DNI
 • Tarjeta sanitaria
 • Número de Afiliación a la Seguridad Social (NASS)
 • Titulación académica de acceso (no boletín de notas finales)

El estudiante declara que todos los documentos que cuelgue en el citado espacio son auténticos y no han sido manipulados, aceptando que el incumplimiento de esta obligación faculta a CFPSLL a resolver el contrato de matrícula o a la paralización del procedimiento de inscripción.

CFPSLL hace expresa mención de que, desde el día de formalización de la matrícula, reserva una plaza a favor del estudiante para cursar la totalidad de los ESTUDIOS, sin perjuicio de su facultad de resolución del contrato establecida más adelante.

3.3 Pago

Todas las condiciones relativas al pago de la matrícula estarán indicadas en la web de los ESTUDIOS.

El precio se satisfará en la forma que consta descrita en la web de los ESTUDIOS, sin que quepa la posibilidad de fraccionarlo.

El estudiante deberá abonar el importe que corresponda en concepto de matrícula según el trámite establecido al efecto en la web de los ESTUDIOS.

3.4 Bonificaciones al precio de la matrícula

El estudiante podrá disfrutar de los descuentos y bonificaciones que consten indicadas en la página web de los ESTUDIOS, los cuales serán aplicados de forma automatizada en la misma, siempre que entregue el original y la copia de los documentos que se le indiquen.

3.5 Causas de resolución del contrato

El CFPSLL estará facultado para resolver el presente contrato y anular la matrícula sin derecho a ningún reintegro por los motivos que se exponen a continuación:

 1. Por falta de pago.
 2. Por falsedad en los datos de acceso u otros datos facilitados al CFPSLL.
 3. Por incumplimiento de los requisitos de acceso y de las presentes Condiciones de la matricula.
 4. Por expediente disciplinario.

En los supuestos anteriores, el CFPSLL podrá ejercer su facultad resolutoria mediante una notificación enviada por correo electrónico a la dirección del estudiante que figura en el documento de matrícula o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de la notificación efectuada de resolución del contrato.

3.6 Derecho de desistimiento

El estudiante tiene derecho a desistir de su inscripción, dejándola sin efecto, sin justificación alguna. Este podrá ejercer este derecho en el plazo de CATORCE (14) días naturales desde la fecha en que se formalice la matrícula. Pasado este plazo, se darán por leídas y aceptadas estas Condiciones y se perderá el derecho a desistimiento.

Para ejercer el derecho a desistimiento, el estudiante deberá formular la solicitud correspondiente por medio de los canales establecidos para tal efecto en el CFPSLL , enviándola a la dirección electrónica informacio@fp.fdsll.cat.

En el supuesto de que el estudiante haya recibido recursos para el aprendizaje, deberá devolverlos en las mismas condiciones en las que los recibió en la dirección postal que establezca el CFPSLL. El coste de la devolución de los recursos para el aprendizaje estará a cargo del estudiante.

El CFPSLL reembolsará al estudiante el importe pagado de la matrícula en un plazo máximo de TREINTA (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud correspondiente y previa recepción, en su caso, de los recursos para el aprendizaje.  La devolución se realizará mediante transferencia a la cuenta bancaria que el estudiante proporcione al CFPSLL.

3.7 Modificación y anulación de la matrícula

Independientemente de la modalidad de estudios contratada (semestre, módulos o unidades formativas aisladas), la matrícula de los ESTUDIOS podrá ser MODIFICADA, bajo petición y con causa justificada, o ANULADA.

 • Se entiende por MODIFICACIÓN de la matrícula, todo cambio que se produzca pasado el plazo de desistimiento y con el objetivo de reducir la cantidad de horas matriculadas o de cambiar unas unidades formativas por otras.
 • La ANULACIÓN o RENUNCIA a la matrícula podrá ser realizada dentro del plazo de desistimiento establecido en la Cláusula 3.6. Fuera de este plazo, la anulación no comportará la devolución de las cantidades abonadas por el estudiante en concepto de matrícula.

3.8 Trámites para celebrar el contrato

Para la formalización del presente contrato de prestación de servicios de enseñanza, el CFPSLL generará el contrato en archivo electrónico, y este será enviado por correo electrónico al estudiante, junto con la confirmación de la contratación, una vez se haya hecho efectivo el pago de la matrícula.

En el caso de que el estudiante cometa errores en el proceso de matrícula, se ruega que se contacte con la Secretaría Académica del centro en el plazo máximo de 24 horas: secretaria@fp.fdsll.cat con Asunto “Modificación de Matrícula”.

El presente contrato de prestación de servicios de enseñanza también está disponible en catalán.

4. HERRAMIENTAS DIGITALES A DISPOSICIÓN DEL ESTUDIANTE

El estudiante dispondrá de acceso a la plataforma Classroom, desde la que se impartirá la enseñanza contratada y desde donde el estudiante podrá acceder al programa y contenidos de los cursos donde se haya matriculado.

Asimismo, el CFPSLL facilitará al estudiante acceso a la herramienta del paquete Office 365.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los materiales docentes que se incorporan al Classroom o al resto de medios electrónicos del CFPSLL disfrutan, en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), de la protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto si son a nombre de terceros como si son del CFPSLL o de sus profesores, y corresponden a sus autores los derechos de explotación, en especial los derechos de reproducción, de distribución, de comunicación pública y de transformación, que no pueden ser realizados sin su autorización, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley.

Al formalizar la matrícula, los estudiantes adquieren una licencia de uso del Classroom que los faculta para acceder, consultar, utilizar y reproducir los materiales proporcionados al Classroom para un uso académico y formativo. El uso, copia o distribución indebida por parte del estudiante de los contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual, podrá conllevar la aplicación del régimen disciplinario, sin perjuicio de las acciones civiles de los titulares del derecho de propiedad intelectual infringido.

No se pueden ceder, licenciar o transferir en cualquier otra forma los derechos establecidos en estas Condiciones Generales.

6. PROTECCIÓN DE DATOS

El responsable de tratamiento de los datos personales de la matrícula es la Fundació per la Docència Sant Llàtzer, con domicilio en Calle de la Riba, 90 – 08221 TERRASSA (Barcelona), con CIF G65877805, Tel. 937 837 777 y dirección electrónica informacio@fp.fdsll.cat.

Los datos serán tratados con la finalidad de realizar la gestión académica en el ámbito del estudiante. Esto incluye la gestión de expediente académico, la tramitación y expedición de títulos, programas de inserción laboral, identificación en la intranet, gestión de becas, ayudas, bonificaciones y exenciones, programas de movilidad, para emitir el carné de la CFPSLL y para elaborar el censo electoral necesario para la participación de los estudiantes en las juntas de gobierno. Se podrán elaborar perfiles para orientar al estudiante y se le podrá hacer llegar información personalizada, siempre relacionada con la formación académica.

Los datos se conservarán de forma permanente para dar cumplimiento a la obligación de archivo de los títulos y expedientes académicos. Los datos que no sirvan para esta finalidad serán eliminados cuando dejen de ser necesarios para la finalidad para la que hayan sido recogidos, siempre que la CFPSLL ya no tenga obligación legal de conservarlos.

El tratamiento de datos personales está legitimado por la relación contractual establecida mediante esta matrícula, en base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional y la Ley 10/2015,  del 19 de junio, de formación y cualificación profesionales.

Los datos del estudiante se ceden únicamente, como criterio general, cuando sea necesario para la correcta prestación del servicio de enseñanza o cuando haya una obligación legal.

Se podrán efectuar transferencias de datos fuera del ámbito de la Unión Europea (transferencia internacional) para la gestión de la movilidad internacional de los estudiantes y para responder a ofertas de trabajo de empresas no europeas.

El estudiante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento mediante comunicación escrita dirigida a la CFPSLL, a la dirección postal o electrónica indicadas en el encabezamiento de esta matrícula (informacio@fp.fdsll.cat). Además, si el estudiante considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (apdcat.gencat.cat).

En todo caso, ya sea para presentar reclamaciones, pedir aclaraciones o hacer llegar sugerencias, es posible dirigirse al Delegado de Protección de Datos: Plaça Vella, 7. 1º, 08221 Terrassa (aalonso@badia-adv.com).

Más información sobre protección datos en el enlace: https://dasonline.fp.fdsll.cat/politica-de-privacidad/.

7. MODIFICACIONES

El CFPSLL se reserva el derecho a modificar unilateralmente estas Condiciones con la finalidad de:

adaptarlas a las disposiciones legislativas o normativas vigentes o en proceso de adopción;

adaptarlas a cualquier resolución dictada por un juzgado, agencia de consumidores o cualquier autoridad competente, que afecte al lugar y/o a los servicios ofrecidos;

rectificar cualquier error (por ejemplo: errores ortográficos o de otros tipos de errores que no alteren el significado de frases existentes) no detectados hasta el momento;

hacer las presentes Condiciones más claras y/o imparciales;

reflejar cambios y evoluciones en la gestión de nuestra actividad;

reflejar cambios en las condiciones de mercado o prácticas habituales del sector.

Esta reserva del derecho a modificación podrá hacerse efectiva por parte del CFPSLL notificándolo a los estudiantes con la antelación debida a fin de mejorar los servicios ofrecidos por medio de https://dasonline.fp.fdsll.cat/. Mediante la publicación de las modificaciones de las Condiciones generales expuestas en la página web, se entiende que se cumple el deber de notificación.

8. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

El CFPSLL, en la medida permitida por la ley, no será responsable en ningún caso de cualquier responsabilidad derivada de los servicios, ni por posibles daños y perjuicios causados por la indisponibilidad de los servicios por causas de fuerza mayor o errores en las redes telemáticas de transferencia de datos, ajenos a su voluntad (incluidos, entre otros,  virus u otros errores, defectos o el mal funcionamiento de las transmisiones informáticas o comunicaciones de la red).

En cualquier caso, la responsabilidad del CFPSLL con el estudiante no excederá el precio total cobrado por los servicios contratados.

9. RECLAMACIONES

Cualquier reclamación que el estudiante considere oportuna será atendida lo antes posible. Las reclamaciones deberán efectuarse a las personas responsables en función de la queja o reclamación. Siguiendo siempre el orden jerárquico académico o administrativo. Para cualquier reclamación respecto al proceso de formalización de la matrícula, se puede dirigir a las siguientes direcciones:

Dirección: Carrer de la Riba, n.º 90, 08221 Terrassa, Barcelona.

Teléfono: 937 83 77 77

E-mail: informacio@fp.fdsll.cat

10. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre el CFPSLL y los estudiantes se regulará por lo establecido en estas Condiciones Generales. En todo lo no considerado por éstas, la relación se regulará por las leyes aplicables, en particular la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación; el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias; la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consumo de Cataluña; la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales; el Reglamento general de protección de datos 2016/679 y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Cuando la normativa vigente en materia de consumidores o usuarios prevea la posibilidad para las partes de someterse a un fuero determinado, para cualquier cuestión litigiosa derivada o relacionada con la aplicación y/o interpretación presentes Condiciones, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona, así como, en su caso, en los Tribunales de Arbitraje de Consumo o similares a los que se encuentre adherido en el momento de producirse la controversia.