Preguntes freqüents

Com podem ajudar-te?

Els cicles formatius s’organitzen en Mòduls Professionals MP (com si fossin assignatures) que es divideixen en Unitats Formatives UF (com si fossin temes de les assignatures), que al seu temps subdivideixen en Unitats Didàctiques UD (les activitats per fer de cada unitat formativa).

Els Mòduls Professionals o MP tenen una durada variable i s’estableixen per a cada cicle formatiu. Són un bloc coherent de formació professional específica que es pot acreditar i capacita per a l’obtenció d’un títol professional.

Les Unitats Formatives o UF són les unitats de formació i avaluació.

S’agrupen segons els resultats d’aprenentatge i continguts d’un mòdul professional, relacionats generalment amb unes activitats de treball (unitats didàctiques o UD) i alhora amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

 • Els Resultats d’Aprenentatge (RA)
  • El RA expressa la competència que ha d’adquirir l’alumnat a través de l’aprenentatge per a poder desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultats.
  • Cada RA descriu la capacitat que ha aconseguit l’alumnat, l’objectiu de l’activitat i la situació d’aprenentatge.
 • Els Criteris d’Avaluació (CE)
  • Els CE indiquen les accions i els continguts de l’activitat o condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit els RA establerts.
  • Cada RA es concreta amb diversos CE.
 • Els Continguts (C)
  • Els C són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumnat ha d’assimilar per a aconseguir una determinada capacitat professional.
  • A cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els coneixements procedimentals /saber fer), els conceptuals (saber) i els actitudinals (saber ser i saber estar).

Les UF es podran certificar en determinats casos en funció dels estudis realitzats anteriorment.

La superació positiva de totes les UF dona lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

Les Unitats Didàctiques o UD són estructures organitzatives de continguts i objectius que serveixen de referents per a la programació del procés de ensenyament/aprenentatge en els centres. Aquestes es componen de Nuclis d’Activitats (NA).

La selecció de mòduls que s’ha fet per a cada semestre, impliquen 25 hores a la setmana de dedicació durant els quatre mesos que dura la matrícula.

Cada mòdul implica un temps diferent, per això s’indica en la descripció de cada MP quantes hores de càrrega lectiva suposen.

Com referència es pot recordar que un MP de:

 • 33h: suposa mitja hora de dedicació a la setmana durant tot el semestre.
 • 66h: suposa 1 hora de dedicació a la setmana durant tot el semestre.
 • 99h: suposa 1.30h de dedicació a la setmana durant tot el semestre.
 • 132h: suposa 2 hores de dedicació a la setmana durant tot el semestre.

En el primer semestre els MP relacionats entre ells:

 • Gestió de pacients i Atenció psicosocial al pacient/usuari
 • Gestió administrativa sanitària i Formació i Orientació Laboral

En el segon semestre els MP relacionats entre ells:

 • Terminologia clínica i patologia i Extracció diagnòstics i procediments i Sistemes de la informació i classificació sanitària
 • Per cursar el MP de “Codificació sanitària” (3r semestre) és necessari haver superat el MP de “Sistemes d’informació i classificació sanitària” (2n semestre).
 • Per cursar el MP de “Validació i explotació de dades” és necessari haver superat els MP d'”Ofimàtica i processament de la informació” i d'”Atenció psicosocial al pacient/usuari” (ambdós del 1r semestre).
 •  Per cursar els MP de “Projecte de documentació i administració sanitària” i de “Formació en Centres de Treball” (ambdós del 4t semestre) és necessari haver superat tots els mòduls anteriors del curs.

Cada UF té dos foros per Nucli Formatiu: un dedicat als dubtes de contingut i un altre per dubtes d’avaluació. Allà, pots preguntar pera resoldre qualsevol dubte que tinguis.

Recorda que és important que reuneixis els requisits d’accés abans de matricular-te. En cas contrari, i si no ho comuniques abans de 14 dies, se’t retornarà el 30% de l’import total de la teva matrícula. Per procedir a la devolució, heu de presentar la documentació dels requisits d’accés fins a un màxim de 15 dies després de la data d’inici del curs. 

Per accedir al GFGS de DAS online cal tenir un dels títols següents: 

 • CFGM o CFGS (no cal que siguin del mateix àmbit) 
 • Batxillerat LOE o LOGSE 
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys 
 • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys 
 • Altres: Títol de Batxiller Unificat i Polivalent (BUP), haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU),FP2 
 • Haver superat la prova d’accés a grau superior 

En cas que vulguis desistir de la matrícula, has de tenir en compte dos factors:

1. Que no hagi transcorregut més de 14 dies des de la realització de la matrícula;

2. No haver entrat al Campus Virtual. 

Sí, sempre que la titulació aportada també sigui oficial a nivell nacional i compleixi els requisits necessaris d’accés al cicle.

Sí, sempre que la titulació aportada estigui homologada o en procés d’homologació i s’hi aporti la documentació acreditativa corresponent (volant d’homologació).

No és necessari. Podeu estudiar el nostre cicle des de qualsevol lloc i en qualsevol moment del dia. L’únic que has de tenir en compte és que al final de cada semestre t’hauràs de presentar als exàmens que són obligatoris i presencials. La nostra seu és a Terrassa, província de Barcelona.

Per poder seguir aquest cicle has de tenir uns coneixements bàsics d’Office i Internet (navegació a pàgines web, correu electrònic, etc.). En cas que el cicle requereixi alguna competència digital addicional es trobarà especificada a la descripció del mòdul.

Sí. A la nostra pàgina web trobaràs els descomptes promocionals que estiguin vigents en aquell moment i que s’aplicaran de forma automàtica al procés de matriculació online.

No, no hi ha descomptes per a aquests casos.

 

Sí, pots matricular-te en els mòduls que vulguis i en l’ordre que vulguis, sempre que tinguis en compte els requeriments específics de cada mòdul. De tota manera, us aconsellem seguir els itineraris marcats.

Hi ha dues formes de matriculació: per mòduls o per unitats formatives. En general, t’hauràs de matricular per mòduls, ja que l’altra opció Matricular-me per Mòduls o Matricular-me per Unitats Formatives. Aquesta darrera opció està pensada per a aquells alumnes que tinguin Unitats Formatives ja aprovades o convalidades per haver-les cursat o acreditat per experiència professional.

Per poder formalitzar la teva matrícula hauràs d’aportar la documentació següent:

 • DNI
 • Targeta sanitària
 • Número d’Afiliació a la Seguretat Social (NASS)
 • Titulació acadèmica d’accés (no butlletí de notes finals)

En el procés de matrícula, cal adjuntar la fotocòpia dels documents identificatius per poder validar el tràmit. Posteriorment, haureu d’enviar les fotocòpies compulsades de la documentació per correu postal a l’adreça del centre amb la referència “DocMatDAS”.

El termini màxim per lliurar la documentació compulsada és fins a 30 dies després de l’inici del semestre.

Compulsar un document dona validesa a la fotocòpia d’un document original. En aquest procés es revisa la fotocòpia comparant-la amb el document original tot comprovant que sigui idèntica i que no hi hagi hagut cap manipulació.

Per compulsar el DNI t’has de dirigir a la comissaria de policia o bé davant d’un notari. Per compulsar la documentació acadèmica t’hauràs de dirigir al centre educatiu on et van expedir la titulació o bé davant d’un notari.

Pregunta si habrá financiación y cuáles serán las condiciones

Hi ha dos tipus de convalidacions: les directes i les singulars.

Les directes són les que poden ser sol·licitades per les persones que hagin cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional específic i que n’estan cursant un altre del mateix o diferent grau. En aquests casos, la convalidació és molt probable sempre que l’alumne/a aporti la documentació en la forma i els terminis establerts.

Les singulars són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que hagin cursat ensenyaments vigents, extingits o a l’estranger. Es tracta de casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que resol individualment la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

Són les convalidacions que poden sol·licitar aquelles persones que han cursat un Cicle Formatiu de Formació Professional específic i n’estan cursant un altre del mateix grau o d’un grau diferent.

Les convalidacions directes estan tipificades per les autoritats educatives i les resol el Centre Educatiu. En aquests casos la convalidació és molt probable sempre que l’estudiant aporti la documentació en la forma i els termes establerts.

Són les convalidacions que poden sol·licitar les persones que han cursat estudis universitaris vigents, extingides o a l’estranger. Són casos particulars que no tenen prevista una convalidació directa i que es resolen individualment per la Direcció General d’Estudis Professionals, Artístics i Especialitzats.

Sí, per poder sol·licitar la convalidació d’un mòdul t’has de matricular igualment.

Les convalidacions es paguen amb el cost establert segons el mòdul i aquest import no és susceptible de retorn.

Sí, el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) convalida el mòdul de FOL de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE). A partir del curs 2022/2023, ja no constarà com a CV (convalidat), sinó que es trasllada la qualificació del mòdul origen que convalida.

Sí, el mòdul d’EIE de qualsevol cicle formatiu de grau mitjà (LOE) convalida el mòdul d’EIE de qualsevol cicle formatiu de grau superior (LOE). A partir del curs 2022/2023, ja no constarà com a CV (convalidat), sinó que es trasllada la qualificació del mòdul origen que convalida.

Necessites presentar una fotocopia compulsada del certificat de notes en el que constin el mòdul i les unitats formatives, amb la nota.

Has d’enviar-los per correu postal o entregar-los personalment a la Secretaria Acadèmica del CFPSLL. El sobre amb la documentació ha de posar com a referència la sol·licitud de convalidació pal CFGS en Documentació i Administració Sanitàries.

Un cop començat el semestre s’establirà un període de sol·licitud de convalidacions. Aquest termini s’informarà mitjançant correu electrònic.

Des de Secretaria Acadèmica del CFPSLL, et comunicarem, mitjançant correu
electrònic, la resolució de la teva sol·licitud de convalidació.

Sí, té el mateix valor el títol de DAS Online que el DAS en modalitat presencial, ja que la titulació l’atorga el Ministeri d’Educació.

Sí, pots accedir als ensenyaments universitaris des d’aquest cicle sense necessitat de fer cap prova de Selectivitat, ja que la teva nota d’accés és la qualificació mitjana del cicle superior. En cas que vulguis millorar aquesta nota et pots presentar a les proves específiques de les PAU.